Политики на поверителност


в „НЕОДИГИТАЛ 1” ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ1. Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „НЕОДИГИТАЛ 1“ ЕООД.
„НЕОДИГИТАЛ 1” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205024402, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 60, представлявано от Илко Славчев, в качеството му на Управител, тел. +359889300947, e-mail: dataprivacy@neodigital.bg, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. “НЕОДИГИТАЛ 1” ЕООД уважава поверителността на личните ви данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в фирмените ни Политики.

3. Какво представлява политикита на поверителност и декларацията за поверителност?

Тези Политики на поверителност имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на “НЕОДИГИТАЛ 1” ЕООД (наричано оттук нататък НЕОДИГИТАЛ), включително:
- Какви лични данни събираме за Вас?
- Каква е целта на тяхното събиране?
- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
- С кого споделяме Вашите лични данни?
- Как Ви уведомяваме за промяна на нашите Политики на поверителност?
- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб страница по-добър?
- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тези Политики на поверителност “НЕОДИГИТАЛ 1” ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

4. Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

5. Каква информация събираме за вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите услуги, НЕОДИГИТАЛ събира следната информация за Вас: - Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, - при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница www.neodigital.bg, включително създаване на първоначална регистрация, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари; - Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата; - Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание и без наше искане, при или по повод ползването на услугата доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел.

6. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание

НЕОДИГИТАЛ събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

НЕОДИГИТАЛ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя, при регистрация на уеб страницата ни form.neodigital.bg. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до: dataprivacy@neodigital.bg.

7. За какви цели събираме вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само: - За да Ви предоставим услугите, предлагани от НЕОДИГИТАЛ; - За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки; В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес.
8. По какъв начин обработваме личните ви данни?

За да предостави продукти и услуги, НЕОДИГИТАЛ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:
- чрез попълване от Ваша страна на форми за регистрация на уеб сайта на НЕОДИГИТАЛ – form.neodigital.bg;
- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб портала на НЕОДИГИТАЛ;
- чрез обработка на информация за IP адреси, биксвитки (cookies), операционна система и тип браузър.

9. Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 1 годинa от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, съдържащи личните Ви данни.

10. На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

НЕОДИГИТАЛ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно НЕОДИГИТАЛ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
- Дружества, предоставящи куриерски услуги;
- Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
- Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
- Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

11. Профилиране - използване на „бисквитки“

Този сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката за бисквитки, натиснете тук.
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

12. Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
- Правото на достъп до личните данни, които НЕОДИГИТАЛ обработва за Вас и да получите копие от тях;
- Правото да искате от НЕОДИГИТАЛ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dataprivacy@neodigital.bg;
- Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
- Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от НЕОДИГИТАЛ, в случай че са налице условия за това;
- Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: dataprivacy@neodigital.bg;
- Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на dataprivacy@neodigital.bg;
- Правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

13. Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране
Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни
В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

14. Промени в Политикитe на поверителност
За всички извършени промени в тeзи Политики на поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.
Тeзи Политики на поверителност са приети от НЕОДИГИТАЛ и са в сила от месец май 2018 г.

15. Как да се свържете с нас?

Адрес: ул. Ген. Данаил Николаев № 60, Пловдив, тел. +359889300947, e-mail: dataprivacy@neodigital.bg